ban about

Advisors


Mr. Rem Bahadur Ghale
Ex. British Capt./SARO
Barpak, Gorkha

Mr. Bir Bdr. Ghale
Entrepreneur
Barpak, Gorkha

Mr. Chet Bdr. Ghale
Ex-British Gurkha
Barpak, Gorkha

Mr. Satta Bdr. Ghale
Ex-British Gurkha
Barpak, Gorkha

Mr. Dhan Bdr. Ghale
Ex-British Gurkha
Barpak, Gorkha

Mr. Kashman Ghale
Ex-British Gurkha
Barpak, Gorkha

Mr. JB Ghale
Service
Barpak, Gorkha

Dr. Bishal Dhakal
   Entrepreneur
Saptari, Nepal